Общи условия

Общи условия
Предмет на договора и услугите на SkyCompass

Ние носим отговорност за предявяване срещу авиокомпаниите на правото на финансово обезщетение (и където е приложимо и други права), които може да имат съответствие с Регламент 261/2004 на ЕС относно икономическата компенсация и помощ на пътниците във въздушния транспорт в случай на отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети (наричано по-нататък „Иск“), въз основа на такса за успех и в съответствие със следните клаузи:
За да наложим вашите права и в зависимост от решението на SkyCompass, вие неотменимо ни преотстъпвате правата за претенциите и действията за претенции, които включват такива възложения, включително необходимите правомощия за извънсъдебно предявяване на претенции за пряко събиране от ваше име. (наричан по-нататък „Процес на прехвърляне“ ”) или ни предоставяте пълномощно да изпълним Искът от ваше име (наричан по-долу „Процес на прехвърляне”).

Ще положим всички усилия да съберем съответния иск от авиокомпанията извънсъдебно и ще съберем необходимата информация (включително от авиокомпанията), за да го направим.

В случай, че усилията ни да предявим претенцията не доведат до резултати и изгледите за успех са добри, бихме могли да продължим, в случаите на процес на възлагане, да наемем адвокат, за да предявим претенцията, дори, когато е подходящо, чрез действия пред компетентните съдилища. Ние ще предоставим на наетия адвокат цялата налична информация.
В случаите на процес на изземване (в границите, разрешени от националното законодателство), един от нашите сътрудничещи адвокати може да се намеси в извънсъдебния иск за вашето обезщетение, за което ще ни упълномощите в „Процес на изземване“ и/или ние ще ви препоръчаме да наемете наш адвокат (наричано по-долу „Наемане на адвокат“). Но също така сме упълномощени да инструктираме назначените от вас адвокати да предприемат необходимите извънсъдебни и съдебни мерки от ваше име. След като адвокатът бъде нает, ние ще продължим да предоставяме нашата подкрепа, като предоставяме цялата налична информация на въпросния адвокат и поемаме разходите за действията на адвоката.Ще ви държим в течение за хода на действията на адвоката.

Информацията, представена на уебсайта, включително формулярът за рекламация, представлява покана за сключване на договор, а не търговско предложение по Гражданския кодекс. С предявяването на рекламация Потребителят гарантира спазването на предвидените в Общите условия правила за сключване на договор със SkyCompass.

Като щракнете върху съответния бутон или ни изпратите документите, които ви предоставяме (декларация за прехвърляне или пълномощно), вие ще изпратите обвързваща оферта за подписване на договор за възмезден мандат, за да предявите вземането си, както и произтичащото от това неизпълнение интерес. Ние ще приемем вашата поръчка чрез изрична декларация (напр. чрез имейл) или като поискаме обезщетение от авиокомпанията.

Данните, изисквани в процеса на поръчка, трябва да бъдат предоставени напълно и коректно и трябва да бъдат променени незабавно, ако предоставените данни се променят след регистрацията или ако разберете, че сте предоставили неверни данни. Това се отнася по-специално за подробности за полета, адрес, телефон и имейл адрес.

Ще получим възнаграждение, което ще съответства на договорения процент от събраното вземане, плюс текущия ДДС. Основата за изчисление на възнаграждението е всичко, получено от авиокомпанията след изпращане на нашето искане за плащане, с изключение на натрупаната лихва за забава, която ще бъде изцяло за SkyCompass. Съответният процент ще бъде посочен в процеса на поръчка. В случай, че с Вашето съгласие претенцията не бъде уредена в пари, а под формата на плащане в натура (напр. ваучери за полети), ние ще имаме право да получим възнаграждение в пари, което, освен ако не е уговорено друго, ще се базира на върху стойността на плащането в натура. Също така ще имаме право на възнаграждение, ако авиокомпанията ви плати директно (напр. с чек).

Потребителят упълномощава SkyCompass да повери изпълнението на Договора изцяло или частично на трети лица или юридически лица, по-специално на адвокати или юридически съветници.

При необходимост от предоставяне на отделно пълномощно за явяване в съда, Потребителят трябва да предостави такова.

Всички видове разходи, свързани с евентуални съдебни производства, ще бъдат поети от SkyCompass от името и в представителство на Потребителя.

Подаването на иск е безплатно.

Ние сме овластени
да приспаднем директно от плащанията, които събираме, възнаграждението плюс ДДС, което ни съответства, включително всички лихвени плащания.
Ако в процеса на овластяване е нает адвокат, той ще ни изпрати събраните суми, за да можем да Ви ги фактурираме.

Вие ще ни предоставите необходимата подкрепа за изпълнение на нашите договорни задължения. При поискване ще ни разкажете изцяло основните факти, доколкото знаете. Вие ще ни предоставите документите/данните (по-специално бордни карти, записи на полети, както и кореспонденция с авиокомпанията), необходими за процеса, и незабавно ще ни информирате за всяко развитие по ваша инициатива. Вие носите отговорност за целостта и точността на документите/данните. Вие ще се ангажирате, ако е необходимо и ако го поискаме, да ни предоставите исканата допълнителна информация възможно най-скоро.

Вие ще бъдете длъжни да ни информирате незабавно, ако вие (и/или вашите спътници) получавате някаква облага или компенсация от авиокомпанията или ако авиокомпанията се свърже с вас.

Не трябва да сте разрешили иска по друг начин, преди да ни ангажирате, още по-малко трябва да има трета страна, която все още е наета да го изпълни. По време на срока на нашия договор за предявяване на претенцията, няма да ви бъде разрешено да наемете друг доставчик, адвокат или частна или публична институция сами, за да защитавате вашите интереси. Също така няма да ви бъде позволено сами да предприемате правни действия или да се разпореждате с иска.

Този договор може да бъде анулиран в рамките на 14 дни без необходимост от каквато и да е обосновка. Срокът за отказ от договора ще бъде 14 дни от сключването на договора и най-късно след получаване на съобщението за отказ.
За да упражните правото си на отказ, ще трябва да ни информирате: чрез изрична декларация за решението си да прекратите договора (напр. чрез изпращане на писмо по обикновена поща, факс или имейл, като при всички случаи посочите вашия референтен номер).

В случай, че Авиокомпанията е платила доброволно дължимото Обезщетение (без да предприема правни действия), ние ще получим възнаграждение в размер на 17% (+ДДС) от сумата, получена от Авиокомпанията (без таксите за банков превод, чрез конвертиране на валута). При поискване от страна на Клиента SkyCompass предоставя информация за стойността на съответните такси за банкови услуги.
След сключването на договора със SkyCompass, SkyCompass има право да иска от Клиента 17% (+ДДС) от сумата, събрана от авиокомпанията, независимо дали обезщетението е събрано чрез усилията на SkyCompass или Клиента в сътрудничество с SkyCompass.

В случай, че след завеждане на процес Обезщетението е изплатено, Клиентът ще дължи (освен основното възнаграждение) възнаграждение и за процесуално представителство в размер на 12% (+ДДС) от присъдената от съда сума.Или сумата, която е била договорена в помирителната процедура в резултат на съдебното производство, предприето от SkyCompass.